CONTACT - Keita Shimizu Design

Creative Norm Inc.

Maruyama Bldg. 2nd floor, 1-34-18 Kichijoji-Honcho, Musashinoshi, Tokyo, 180-0004 Japan

tel & fax +81-422-90-3727

MAIL : contact@keitashimizu.com